ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 

(*) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Στοιχεία σύνδεσης

Username (Ονομα χρήστη)(*

Password (Κωδικός χρήστη)(*
 

 Τα στοιχεία σύνδεσης παραπάνω είναι αυτά που χρησιμοποιείτε για την σύνδεσής σας στο portal του Ε.Α.Π. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τους κωδικούς σας, μπορούν να ανακτηθούν μέσω της υπηρεσίας ‘Ηλεκτρονικοί Χώροι Εκπαιδευτικής Διαδικασίας’ (http://study.eap.gr) ή απευθείας από τον υπερσύνδεσμο http://study.eap.gr/login/forgot_password.php